Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Livesteelband.nl en alle aanverwante bedrijven en websites, handelsnamen zijn vastgelegd bij de KvK onder nummer 54396697. Hoofdkantoor is gevestigd in de Postjeskade 161-2 te Amsterdam, Nederland.

1. Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven. Opdrachtgever kan hiervoor ook het meervoud worden gelezen.

1.1. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon die met Livesteelband.nl een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).

2. Contractanten verklaren door ondertekening van de overeenkomst of bij mondelinge of schriftelijke bevestiging per antwoord- contactformulier, bevestiging per email, bevestiging per fax of bevestiging op enige ander wijze meerderjarig te zijn.

3. Contractanten verklaren persoonlijk borg te staan voornakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.

4. Onder artiest, act wordt verstaan een soloartiest of muziekgroep of enige andere wijze van entertainment.

5.1 De artiest verplicht zich minimaal een uur voor de aanvang van het optreden in volledige bezetting aanwezig te zijn. Tenzij anders overeengekomen.

5.2. Indien er door onvoorziene omstandigheden, zoals verkeerssituaties, oponthoud als Politiecontrole(s), verkeershinder, onduidelijke wegwijzers, omleidingen, weersomstandigheden en andere niet-genoemde omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan c.q. worden veroorzaakt, kunnen de artiest(en) noch Livesteelband.nl op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die zou kunnen worden opgelopen.

5.3. Door omstandigheden aangegeven in artikel 5.2. van de Algemene Voorwaarden van Livesteelband.nl die tot oorzaak hebben dat de artiest(en) niet kunnen optreden zal de schade moeten verhaald worden op de veroorzaker. Dus niet op Livesteelband.nl of de artiest(en). Dit zal dienen te gebeuren door de eisende partij. Livesteelband.nl en de Artiest(en) is hier geen partij in.

6. De artiest verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen te zullen optreden.

7. De artiest heeft het recht om het geluidsvolume te produceren dat zij noodzakelijk acht, echter in goed overleg met de opdrachtgever. Het gebruik van een zgn. geluidsbegrenzer waardoor een optreden niet op een gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, is verboden. Bij aanwezigheid van andere factoren waardoor een optreden niet op gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, dient de opdrachtgever dit vóór het optreden, doch uiterlijk vóór het ondertekenen c.q. bevestigen van de overeenkomst c.q. opdracht schriftelijk door te geven aan Livesteelband.nl.

8. De artiest zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld

voor schade geleden door opdrachtgever of derden,

voortvloeiend uit het optreden.

9. De artiest zal zich houden aan pauzes van gemiddeld 10 à

15 minuten per uur, tenzij met de opdrachtgever anders wordt

overeengekomen.

10. Opdrachtgever zal zorgdragen voor een verwarmde en

afsluitbare kleedruimte. Toiletten, stromend warm en koud water

en een spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn.

Tevens dienen er voldoende stoelen en tafels aanwezig te zijn.

11. De artiest en crew hebben recht op gratis en een redelijk

aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor

rekening van de opdrachtgever.

11.1. Indien aangegeven en overeengekomen in contract/

bevestiging dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de

aangegeven maaltijd(en). Mochten deze niet aanwezig zijn, dan

hebben artiest en crew het recht de aangegeven maaltijd te

bestellen en zullen de kosten in een nacalculatie worden

berekend naar de opdrachtgever.

12. Zonder toestemming van de artiest zal opdrachtgever het

optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen

uitzenden door derden.

13. De door het Bureau Muziek- en Auteursrechten (BUMA) en

dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor

rekening van de opdrachtgever.

14. De opdrachtgever zal de artiest op de hoogte stellen van

eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die

de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen

belemmeren.

15. De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of

ontheffingen om de vervoermiddelen welke bij de artiest in

gebruik zijn directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot

de locatie van het optreden evenals om het optreden

ongehinderd plaats te laten vinden.

16. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien

van een deugdelijke en goed bereikbare laad- en losplaats.

Tenzij anders overeengekomen dient de toegang tot de plaats

van het optreden tenminste twee uur voor aanvang van het

optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar

persoon aanwezig zijn, die van de huishoudelijke

aangelegenheden volledig op de hoogte is.

17. De afmetingen van het podium dienen in overleg met de

artiest of vertegenwoordiger te worden vastgesteld.

18. Indien de laad- en losplaats zich niet in de directe omgeving

van het podium bevindt en/of er vanaf de laad- en losplaats tot

de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden

van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe

toegang tot de plaats van optreden (zouden kunnen)

verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór het optreden van

de artiest, doch uiterlijk voor het ondertekenen van de

overeenkomst, door te geven aan Livesteelband.nl.

19. Opdrachtgever zal zorgdragen dat artiest binnen een straal

van 50 meter vanaf de speelplaats kan laden en lossen. Indien

hiervoor een parkeerontheffing nodig is, zal opdrachtgever dit

verzorgen.

Artiest kan na het laden/lossen de auto’s parkeren binnen een

straal van 500 meter van de laad/losplaats. Eventuele

parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en

worden contant in kleine coupures tijdens/na het optreden

afgerekend.

20. Indien artiest met zijn apparatuur gebruik moet maken van

trappen (meer dan 5 treden) om op de juiste plaats in de locatie

te komen voor zijn/haar optreden en er geen lift aanwezig is,

dient opdrachtgever dit ruim van tevoren aan te geven en zullen

er kosten voor extra sjouwhulp in rekening worden gebracht,

tenzij er ter plaatse hulp wordt aangeboden. Bij het niet tijdig

verwittigen en indien er geen sjouwhulp aanwezig is, kan en

mag de artiest een bedrag tussen €100-€700 exclusief btw en

sociale lasten naberekenen. 20.1. Artiesten dienen onder geen

enkele omstandigheid de opdrachtgever hiervan verder op de

hoogte te brengen. Contractant is op de hoogte van de

Algemene Voorwaarden. 20.2. Indien het optreden hierdoor

verlaat of niet kan worden uitgevoerd zijn artiesten en

Livesteelband.nl hier niet verantwoordelijk voor. Er zal dus in

geen enkele vorm van aansprakelijkheid kunnen worden

gemaakt op schadevergoeding door de opdrachtgever. 20.3.

Opdrachtgever dient altijd zorg te dragen voor gratis

parkeerplaats niet verder dan aangegeven in het contract en bij

kosten zal opdrachtgever volledig verantwoordelijk zijn voor de

gemaakte kosten en dient dit op de locatie te vergoeden aan de

artiest(en). 20.4. Indien opdrachtgever de artiest(en) verkeerde

aanwijzingen geeft met parkeren waardoor een boete/

wegsleping van voertuig(en) of andere gevaarlijke en strafbare

situatie ontstaan, zal opdrachtgever hiervoor volledig

aansprakelijk zijn en worden gesteld.

21. Opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke

stroomvoorziening bestaande uit tenminste twee vrije

stroomgroepen 220 volt van 16 ampère. De stroomvoorziening

is bereikbaar binnen een straal van 5 meter van de speelplek

(of anders overeengekomen).

22. Verlating van het optreden of het niet optreden veroorzaakt

doordat aan de eisen, gesteld in artikel 14, 15, 16, 18, 19 en 20,

niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot

verhaal van enige schade bij de artiest, noch bij

Livesteelband.nl. De artiest en Livesteelband.nl behouden zich

in dit geval het recht voor om de kosten van een eventueel

langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door

te berekenen.

23. Direct na afloop van het optreden dient de crew in de

gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te

beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (de

wachttijdprijzen zijn op aanvraag). N.v.t. indien schriftelijk

anders overeengekomen.

24. De maximale aanwezigheidsduur van de artiest op de

locatie van het optreden bedraagt 7 uur, bij overschrijding

hiervan zal een vastgestelde meerprijs per uur door de artiest

worden berekend. Deze meerprijs dient contant, direct na het

optreden, te worden voldaan tenzij anders is overeengekomen.

N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen.

25. Voor openluchtoptredens geldt dat zij dienen plaats te

vinden in een deugdelijke afgeschermde water- en winddichte

overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten

achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur,

instrumenten en/of andere bezittingen van de artiest door

weersomstandigheden. In de tent of overkapping dient tevens

een aangename en werkbare temperatuur te heersen en er

dient een deugdelijk, waterpas gelegen podium aanwezig te

zijn. N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen. 25.1.

Indien een openluchtoptreden of een optreden aan boord van

een schip geen doorgang kan vinden, of moet worden

afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere

gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter

gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever)

blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het

overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. Tevens

dient er overleg plaats te vinden met Livesteelband.nl op het

moment zelf. Livesteelband.nl is telefonisch bereikbaar op het

aangegeven nummer op het contract. 25.2. Indien geen

onmiddellijk contact dient een voicemail of sms-bericht

achtergelaten te worden. Livesteelband.nl zal zo spoedig

mogelijk contact opnemen met de beller. Deze dient uiteraard

altijd bereikbaar te zijn.

26.1. Livesteelband.nl is niet aansprakelijk wanneer externe

omstandigheden het telefoonverkeer onmogelijk maken.

Hiermee wordt ook gedoeld op het dekkingsgebied van

bepaalde providers. 26.2. De opdrachtgever dient

Livesteelband.nl schriftelijk op de hoogte te stellen bij optredens

waarbij levende dieren zijn betrokken indien er andere dieren

aanwezig zullen zijn of optreden die niet geleverd zijn door

Livesteelband.nl. Indien de opdrachtgever dit heeft nagelaten

heeft de artiest het recht om het optreden niet of gedeeltelijk

doorgang te laten vinden. (Dit ter gezamenlijke beoordeling van

de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet

bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest

doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever

bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te

voldoen. Tevens dient er overleg plaats te vinden met

Livesteelband.nl op het moment zelf. 26.3. Indien

Livesteelband.nl schriftelijk op de hoogte is gesteld van de

aanwezigheid van andere dieren die niet geleverd zijn door

Livesteelband.nl en er geen of te weinig ruimte wordt gelaten/

gegeven om een veilig en zo volledig mogelijk optreden te

garanderen heeft de artiest het recht om het optreden niet of

gedeeltelijk doorgang te laten vinden. (Dit ter gezamenlijke

beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het

geval van het niet bereiken van een overeenstemming de

mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting

voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen

honorarium in zijn geheel te voldoen. Tevens dient er overleg

plaats te vinden met Livesteelband.nl op het moment zelf. 26.4.

Bij mogelijke dreigingen in eender welke vorm dan ook, gevaar

voor mensen en de dieren, slechte of gevaarlijke werk- en

omgevingsomstandigheden, geen watervoorziening, geen

rustplaats voor de dieren, andere dieren die conflicten of

besmettingsgevaar opleveren, verbod van vervoer van dieren

van Overheidswege (Ministerie), geen juiste vergunningen,

heeft Livesteelband.nl en de artiest het recht om het optreden

niet of gedeeltelijk doorgang te laten vinden. (Dit ter

gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever,

waar in het geval van het niet bereiken van een

overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is)

blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het

overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. Tevens

dient er overleg plaats te vinden met Livesteelband.nl op het

moment zelf.

27. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of

brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van

bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of

door klachten van omwonenden wegens het produceren van

een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever

niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het

overeengekomen honorarium.

28. Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere

calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank,

ongepaste of bedreigende houding, handtastelijkheden in welke

vorm dan ook, ongepaste opmerkingen en andere situaties

waar beschadiging van instrumentarium of installatie dreigt of

waarbij de artiest(en) zich bedreigd voelen of beledigd voelen

is/zijn de artiest(en) gerechtigd het optreden te staken zonder

de opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen op het

moment zelf, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn

verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te

voldoen. Eventuele schade zal tevens verhaald worden bij de

opdrachtgever. Er zal nimmer restitutie worden gegeven

aangezien de opdrachtgever als hoofdverantwoordelijke zal

worden beschouwd.

29. De artiest(en) zal (zullen) in geval van ziekte, ongeval en/of

andere onvoorziene omstandigheden in overleg met de

opdrachtgever trachten een vervangende formatie in te zetten.

Livesteelband.nl heeft hierin, -over geen verantwoording af te

leggen of aansprakelijkheid. 29.1. De artiest dient een

schriftelijke verklaring van een arts te overleggen bij ziekte.

29.2. Indien de artiest(en) onrechtmatig handelt, zal vanaf de

datum waarin Contractant in verzuim is, is de wettelijke rente

verschuldigd over het te betalen bedrag en is Contractant

tevens de op in vordering van het verschuldigde bedrag

vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke

verschuldigd. Voor de buitengerechtelijke kosten is

Livesteelband.nl gerechtigd Contractant 100% van het

verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Advocaatkosten

zullen verhaald worden op de artiest(en). Eveneens zal er een

verhoging zijn à 10% van de totale gage Administratiekosten

per aanmaning in rekening worden gebracht. De aanmaningen

kunnen elk elf werkdagen met herhaling worden verstuurd.

29.4. De artiest(en) dienen dan ook het volledige contract en de

daaruit vloeiende/veroorzaakte schade te vergoeden/

schadeloos te stellen.

29.5. Indien de artiest(en) andere afspraken maakt of contact

maakt met de opdrachtgever zonder toestemming van

Livesteelband.nl door e-mail te ontvangen van de toekomstige

of feitelijke opdrachtgever of te verzenden naar de toekomstige

of feitelijke opdrachtgever of belt met niet afgeschermd

telefoonnummer of op enige andere niet vernoemde wijze,

waardoor schade of niet conform contract uitvoering heeft

plaatsgevonden zal de artiest volledig aansprakelijk zijn voor de

ontstane schade en de ontstane kosten.

29.6. Als de opdrachtgever op enigerlei wijze rechtstreeks

contact opneemt met de artiest(en) zal er door Livesteelband.nl

geen enkele aansprakelijkheid geclaimd kunnen worden.

Livesteelband.nl is niet meer verantwoordelijk voor

veroorzaakte problemen direct of indirect.

29.7 Reboekingen uitsluitend via Livesteelband.nl (enkel

gebruikmaken van de visitekaartjes en/of -stickers van

Livesteelband.nl, er mogen geen NAW-gegevens of website/e-

mailadressen vermeld zijn op fotokaarten van de artiest(en). Bij

het niet opvolgen van de Algemene Voorwaarden van

Livesteelband.nl en de verdere vermelde voorwaarden zal

Livesteelband.nl niet overgaan tot betalen en zullen verdere

procedures worden overwogen. De minimale schadeclaim zal

50% bedragen van het overeengekomen contract. 29.8. Artiest

dient zelf te zorgen voor degelijk en betrouwbaar vervoer naar

de opdracht en bij pech onmiddellijk voor vervangend vervoer

te zorgen. Opdrachten die hierdoor niet plaatsvinden of schade

oplopen zullen volledig doorgerekend worden aan de artiest.

30.1. Annulering van het optreden door de opdrachtgever

ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het

overeengekomen honorarium zoals in de overeenkomst

omschreven. 30.2. Indien de opdrachtgever verzuimt het

contract te ondertekenen, hierbij doelend op ondertekend retour

te sturen of per e-mail te retourneren of in te scannen en per e-

mail te retourneren dan zal een e-mail, een mondelinge

opdracht, een antwoordformulier/contactformulier van de

website Livesteelband.nl met de bevestiging/boeking van de

artiest(en), act(s), entertainment of andere gespecificeerde

diensten/boekingen van de opdrachtgever, gericht aan

Livesteelband.nl als bindend worden beschouwd.

Opdrachtgever/Contractant/Uitnodigende partij/cliënt verklaard

zich met het invullen van het Contactformulier bekend en

akkoord met de Algemene Voorwaarden van Livesteelband.nl

en heeft deze begrepen en volledig gelezen.

31. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst

kan slechts schriftelijk aan Livesteelband.nl geschieden.

32.Bij annulering worden de kosten berekend volgens de

volgende staffel:

De volgende percentages van de afgesproken gage zullen

worden berekend en zijn per direct opeisbaar.

Bij annulering binnen:

Één (1) maand of korter - 100%

Één (1) tot drie (3) maanden - 75%

Drie (3) tot vijf (5) maanden - 50%

meer dan vijf (5) maanden - 25%

32.1. De annuleringsregeling is al van toepassing bij een

overeenkomst/ opdrachtbevestiging per e-mail, per

aangetekende brief of mondeling.

32.2. Een offerteaanvraag is geen contract dit is een

vrijblijvende offerte.

33. Betaling van het honorarium aan de artiest geschiedt

contant voorafgaande aan het optreden bij optredens op

privébasis. 33.1. Indien achteraf blijkt dat het optreden niet in

op privébasis is zal de opdrachtgever beschouwd worden als

werkgever en dient hierdoor zijn volledige en wettelijke

verplichtingen na te komen. Het eerder afgesloten contract zal

daarna door een verloningsbedrijf worden aangepast en alle

kosten zullen hiervoor doorberekend worden aan de

opdrachtgever. Contractant zal als werkgever worden

beschouwd. Hierdoor zal het contract als nettoloon worden

beschouwd en zal er een factuur worden gestuurd met

nacalculatie.

34. Voor bedrijven en instellingen geldt dat de betaling van het

honorarium van de artiest(en), acts, entertainment of

andersoortige producten geschieden per bank. Deze betalingen

dienen uiterlijk volgens de aangegeven betalingsdatum in het

contract te zijn ontvangen op de bankrekening van

Livesteelband.nl aangegeven op het contract/factuur; tenzij

schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet voldoen aan deze

betalingsregeling zal een onmiddellijke verhoging volgen van

10% op het totaalbedrag. 34.1. Artiesten die optreden voor

Livesteelband.nl dienen een factuur te sturen na de

uitvoeringsdatum met alle gewenste formulieren vermeld op het

contract. Betaling zal geschieden per bank binnen 30 dagen na

uitvoeringsdatum. 34.2. Indien er een geschil is met de

opdrachtgever heeft Livesteelband.nl het recht om de betaling

te storneren tot het geschil is opgelost. 34.3. Indien de artiest

niet of onvolledig zijn/haar contract heeft vervuld zal deze

volledig aansprakelijk worden gesteld voor alle gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten. 34.4. De artiest dient altijd

schriftelijk te antwoorden bij een geschil. Indien de artiest dit

verzaakt zal Livesteelband.nl ervan uitgaan dat de artiest de

veroorzaker is van de ontstane schade. 34.5. Indien

opdrachtgever niet op de schriftelijk afgesproken termijn heeft

betaald zal dit beschouwd worden als een annulering. Dit

ontslaat de opdrachtgever niet van kwijtschelding van betaling

van het volledige contractbedrag. 34.6. Bij betalingen aan niet

in Nederland gevestigde artiesten zullen de bankkosten en

overschrijvingskosten voor rekening zijn van de artiesten.

34.7. Bij betalingen vanuit het buitenland aan Livesteelband.nl

zullen de kosten volledig worden betaald/vergoed door de

opdrachtgever. 34.8. Als de opdrachtgever niet aan zijn

betalingsvoorwaarden voldoet is Livesteelband.nl niet

verantwoordelijk voor het afgesproken honorarium aan de

artiesten. Wel zal Livesteelband.nl zijn/haar uiterste best doen

het overeengekomen contractbedrag te vorderen in redelijke

wijze en naar billijke normen.

35. Restitutie wordt nimmer verleend in het geval het optreden

niet of niet geheel aan de verwachtingen van de opdrachtgever

voldeed.

36. Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen,

behoudt de artiest en Livesteelband.nl zich het recht voor om

het optreden geen doorgang te laten vinden, wat de

opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van

het volledige overeengekomen honorarium.

37. Alle gegevens zoals vermeld op de overeenkomst worden

door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele

onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan

Livesteelband.nl die zal zorg dragen voor een correcte

verwerking hiervan.

38. Doorhalingen of wijzigingen in de overeenkomst maken

deze ongeldig. In alle gevallen zal het originele contract zoals

verstuurd door Livesteelband.nl als geldig contract worden

gehandhaafd en uitgevoerd. Verzoek tot wijzigingen dienen

schriftelijk ingediend te worden.

38.1. Buitenlandse contractanten mogen enkel de btw in

mindering brengen indien de juiste en wettelijke documenten

kunnen voorgelegd worden en meegestuurd worden.

Onrechtmatigheden in documenten zullen altijd gemeld worden

bij de gepaste instanties.

39. Informatie op de website van Livesteelband.nl mag niet

worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of

gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke

toestemming. Tevens kan aan de inhoud van de website op

geen enkele wijze rechten worden ontleend. 41.

Livesteelband.nl treedt enkel op als bemiddelaar tussen

opdrachtgever en artiest en kan daarom op geen enkele manier

en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden

gesteld voor immateriële en materiële schade, die direct, dan

wel indirect voortvloeit uit het optreden of het niet optreden van

een artiest.

40. Het is voor Contractant verboden ander publiciteitsmateriaal

dan deze met de adressering van Livesteelband.nl te

verspreiden. Bij overtreding zal de boete 3 maal de volledige

bruto gage bedragen. Daarnaast zullen alle andere mogelijke

kosten doorberekend worden.

41. Vergoedingen en betalingen. 41.1. Contractant is aan

Livesteelband.nl de bedragen verschuldigd volgens de

overeengekomen vergoedingen als vermeld in de

overeenkomst.

41.2. Vergoedingen zijn voor zover niet anders vermeld dan in

Euro’s (€) exclusief btw waar van toepassing.

41.3. Livesteelband.nl is gerechtigd de prijzen jaarlijks en

tussentijds te verhogen. 41.4. Betalingen dienen te geschieden

zoals in punt 34 en 35 Bestel en betaalconditie vermeld zijn.

43.5. Indien Contractant niet heeft betaald, is Contractant

zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

41.6. Vanaf de datum waarin Contractant in verzuim is, is de

wettelijke rente verschuldigd over het te betalen bedrag en is

Contractant tevens de op in vordering van het verschuldigde

bedrag vallende kosten, zowel gerechtelijke als

buitengerechtelijke verschuldigd. Voor zowel de Gerechtelijke

als de buitengerechtelijke kosten is Livesteelband.nl gerechtigd

Contractant 100% van het verschuldigde bedrag in rekening te

brengen. Eveneens zal er een verhoging zijn à 10% van de

totale gage Administratiekosten per aanmaning in rekening

worden gebracht. De aanmaningen kunnen elke 3 werkdagen

met herhaling verstuurd worden. 41.7. Contractant is niet

gerechtigd betaling van door Livesteelband.nl in rekening

gebrachte bedragen op te schorten en/of te verminderen.

42. Livesteelband.nl is bevoegd zonder nadere

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst

met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant: valse en/

of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten

heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de

overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; de

klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag

tot faillietverklaring heeft ingediend; de klant surseance van

betaling heeft aangevraagd; de klant onder curatele of bewind

is gesteld of is ontbonden.

43. Bij invullen van het contact-, info- antwoordformulier, tevens

door beantwoording van e-mail door Livesteelband.nl verklaart

de ontvanger akkoord te zijn gegaan met de Algemene

Voorwaarden van Livesteelband.nl. Op de website staat dit

vermeld en er is tevens een link aanwezig naar de Algemene

Voorwaarden van Livesteelband.nl.

44. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde

goederen of verrichte diensten, dienen onmiddellijk aan

Livesteelband.nl te worden gemeld. Klachten betreffende

onzichtbare gebreken of verrichte diensten, dienen uiterlijk

binnen 24 uur na constatering aan Livesteelband.nl schriftelijk

per e-mail te worden gemeld. 44.1. Reclames betreffende

contract en factuur dienen uiterlijk binnen 2 dagen na

verzenddatum, door middel van een aangetekend schrijven in

het bezit te zijn van Livesteelband.nl. 44.2. Na het verstrijken

van de bovenbedoelde termijnen wordt opdrachtgever geacht

het geleverde, respectievelijk, contract en factuur te hebben

goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door

Livesteelband.nl in behandeling genomen.

45. Een verwijzing door opdrachtgever of artiest naar eigen

inkoop- of andere voorwaarden, waar ook vermeld, worden niet

aanvaard, behoudens in het geval Livesteelband.nl schriftelijk

uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden heeft aanvaard.

46. SLOTBEPALINGEN

46.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van

toepassing. Geschillen zullen dan ook worden voorgelegd en

beoordeeld door een Nederlandse rechter op Nederlands

grondgebied. Dit aangezien Livesteelband.nl een in Nederland

gevestigd bedrijf is. Contractant (= klant/ cliënt) is tevens

verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane kosten, zowel

gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. 46.2 Indien een of

meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van onze

overeenkomst(en) met de opdrachtgever niet of niet geheel

rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen

volledig in stand. 46.3 De opdrachtgever en de artiest

verplichten zich tot onvoorwaardelijke geheimhouding van alles

wat hem wordt toevertrouwd. Deze geheimhouding geldt

eveneens voor alle informatie welke het tot stand komen van

een overeenkomst door opdrachtgever wordt verkregen.

47. Bij het gebruik van artiesten, acts, dieren of welke andere

vorm dan ook van ingehuurd entertainment via Livesteelband.nl voor film-, reclamedoeleinden, tv- en/of radio-uitzendingen dient

men op voorhand het exacte aantal uitzendingen en/of

plaatsingen en/of drukken weer te geven. Indien achteraf blijkt

dat het vermelde aantal overschreden wordt, zal er voor elke

uitzending of herhaling een bedrag in rekening worden gebracht

van minimaal 300% van het eerste contract, tenzij anders

overeengekomen.

48.1. Contractant/opdrachtgever dient op voorhand aan te

geven wanneer, waar, hoe het gebruikte materiaal wordt

uitgezonden, gebruikt en/of geplaatst.

48.2. Artikel 47 en 48.1. kan ook op voorhand afgekocht worden

door een bepaald overeengekomen bedrag. Dit bedrag zal per

opdracht berekend worden en opgenomen worden in het

contract.

48.3. Artiesten, medewerkers hiervan en begeleiders hiervan

dienen zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een erkend

document zoals paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Indien opdrachtgever ter beveiliging of voor de verzekering de

adresgegevens, geboortedatum en kopie paspoort,

identiteitskaart of kenteken voertuig(en) nodig heeft, dienen

deze voorgelegd/overhandigd te worden op de door

opdrachtgever gevraagde termijn. Bij weigering of te laat

overhandigen zal de opgelopen schade ten laste gelegd

worden aan de artiesten, medewerkers hiervan en begeleiders

hiervan. Opdrachtgever is gerechtigd het optreden te annuleren

en de eventueel gemaakte of extra kosten door te berekenen

aan de artiesten, medewerkers hiervan en begeleiders hiervan.

Livesteelband.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld. De

opgelopen schade aan Livesteelband.nl zal volledig verhaald

worden op de artiesten, medewerkers hiervan en begeleiders

hiervan, ook alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Solo Akoestische Steelband, Mobiele Steelband, Livesteelband.nl

Een Solo steelpanspeler van Livsteelband.nl leent zich perfect om uw gasten bij binnenkomst alvast feestelijk welkom te heten. Of wat denkt u van de opening van een winkel, een receptie, een plechtig moment op een bruiloft of bij een zakelijke bijeenkomst.

Voor een voller geluid kan gekozen worden voor versterking met orkestband.

DELEN
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube