Category Archives for "Blog"

MET ONZE TRIO STEELBAND GAAT HET DAK ERAF!

Boek onze Trio Steelband en dan weet u zeker dat uw gasten het dak eraf feesten. Helemaal in combinatie met onze gracieuze Limbo en Samba Danseressen. Met hun zinderende vuur- en dansshow krijgen ze werkelijk iedereen op de dansvloer.

DUO STEELBAND

Een Duo steelpanspeler van Livsteelband.nl leent zich perfect om uw gasten bij binnenkomst alvast feestelijk welkom te heten. Of wat denkt u van de opening van een winkel, een receptie, een plechtig moment op een bruiloft of bij een zakelijke bijeenkomst. Voor een voller geluid kan gekozen worden voor versterking met orkestband.

SOLO STEELBAND

Een Solo steelpanspeler van Livsteelband.nl leent zich perfect om uw gasten bij binnenkomst alvast feestelijk welkom te heten. Of wat denkt u van de opening van een winkel, een receptie, een plechtig moment op een bruiloft of bij een zakelijke bijeenkomst.

Voor een voller geluid kan gekozen worden voor versterking met orkestband.

De Brassband: Grandioos Entertainment!

Brassband voor al uw evenementen en privé feesten

Een Brassband van Livesteelband.nl is veel meer dan alleen muziek. Het is een entertainmentshow die uw feest tot een onvergetelijk spektakel maakt. Onze Brassband bestaat uit de meest getalenteerde artiesten die hun kunsten als ware virtuozen beheersen. De combinatie van een Brassband met een spetterende Samba-show is een veel geboekte optie. Op deze manier gaat uw publiek zowel visueel als auditief op in een adembenemend schouwspel.

Van solo tot voltallige Steelbands

Als u uw partij echt een feestelijk karakter wilt geven, kiest u voor een traditionele Caribische Steelband. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn, want met een solo, dou, trio, of een groter Steelband maken we er al een onvergetelijk feest van.

Voor de grotere budgetten en evenementen hebben wij onze complete, voltallige Steelband. Alle opties zijn mogelijk: akoestisch, versterkt of mobiel (lopend). En alles is bespreekbaar. Met Livesteelband.nl gaan gegarandeerd de voetjes van de vloer!

De Workshop Samba-show: een geweldig spektakel

Wilt u ook zo’n spectaculaire, artistieke Sambashow op uw event? De danseressen van Livesteelband.nl beschikken over een aangeboren gevoel voor ritme en zijn tevens ware show talenten. Op elke gelegenheid weten zij het publiek te verrassen met hun adembenemende verschijningen.

Onze Samba Danseressen krijgen altijd uiterst positieve reacties op evenementen waar zij hun shows hebben gegeven: ze hebben onder andere ervaring op bedrijfsfeestjes, bruiloften en privéfeestjes.

REFERENTIES

Livesteelband.nl verzorgde optredens en workshops voor uiteenlopende bedrijven. Groot en klein. Bij bedrijfspresentaties, personeelsfeesten, recepties, Tennis-, Voetbal- en Cricket verenigingen, Party Center Pub, Party Boten, Renaissance Hotels, Cruiseschepen, ver schillende Beurzen, Verzorgingstehuizen, Scholen, Kinderdagverblijven, Buurtverenigingen, Festivals, Carnavals en Bloemencorso’s,. Zakelijk en informeel. Hieronder ziet u een kleine greep uit de bedrijven die we in de Caribische zon hebben gezet:

exmple post

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden Livesteelband.nl en alle aanverwante bedrijven en websites, handelsnamen zijn vastgelegd bij de KvK onder nummer 54396697. Hoofdkantoor is gevestigd in de Postjeskade 161-2 te Amsterdam, Nederland.
1. Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven. Opdrachtgever kan hiervoor ook het meervoud worden gelezen.
1.1. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon die met Livesteelband.nl een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
2. Contractanten verklaren door ondertekening van de overeenkomst of bij mondelinge of schriftelijke bevestiging per antwoord- contactformulier, bevestiging per email, bevestiging per fax of bevestiging op enige ander wijze meerderjarig te zijn.
3. Contractanten verklaren persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.
4. Onder artiest, act wordt verstaan een soloartiest of muziekgroep of enige andere wijze van entertainment.
5.1 De artiest verplicht zich minimaal een uur voor de aanvang van het optreden in volledige bezetting aanwezig te zijn. Tenzij anders overeengekomen.
5.2. Indien er door onvoorziene omstandigheden, zoals verkeerssituaties, oponthoud als Politiecontrole(s), verkeershinder, onduidelijke wegwijzers, omleidingen, weersomstandigheden en andere niet-genoemde omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan c.q. worden veroorzaakt, kunnen de artiest(en) noch Livesteelband.nl op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die zou kunnen worden opgelopen.
5.3. Door omstandigheden aangegeven in artikel 5.2. van de Algemene Voorwaarden van Livesteelband.nl die tot oorzaak hebben dat de artiest(en) niet kunnen optreden zal de schade moeten verhaald worden op de veroorzaker. Dus niet op Livesteelband.nl of de artiest(en). Dit zal dienen te gebeuren door de eisende partij. Livesteelband.nl en de Artiest(en) is hier geen partij in.
6. De artiest verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen te zullen optreden.
7. De artiest heeft het recht om het geluidsvolume te produceren dat zij noodzakelijk acht, echter in goed overleg met de opdrachtgever. Het gebruik van een zgn. geluidsbegrenzer waardoor een optreden niet op een gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, is verboden. Bij aanwezigheid van andere factoren waardoor een optreden niet op gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, dient de opdrachtgever dit vóór het optreden, doch uiterlijk vóór het ondertekenen c.q. bevestigen van de overeenkomst c.q. opdracht schriftelijk door te geven aan Livesteelband.nl.
8. De artiest zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.
9. De artiest zal zich houden aan pauzes van gemiddeld 10 à 15 minuten per uur, tenzij met de opdrachtgever anders wordt overeengekomen.
10. Opdrachtgever zal zorgdragen voor een verwarmde en afsluitbare kleedruimte. Toiletten, stromend warm en koud water en een spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn. Tevens dienen er voldoende stoelen en tafels aanwezig te zijn.
11. De artiest en crew hebben recht op gratis en een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever.
11.1. Indien aangegeven en overeengekomen in contract/bevestiging dient de opdrachtgever zorg te dragen voor de aangegeven maaltijd(en). Mochten deze niet aanwezig zijn, dan hebben artiest en crew het recht de aangegeven maaltijd te bestellen en zullen de kosten in een nacalculatie worden berekend naar de opdrachtgever.
12. Zonder toestemming van de artiest zal opdrachtgever het optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen uitzenden door derden.
13. De door het Bureau Muziek- en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
14. De opdrachtgever zal de artiest op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren.
15. De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen welke bij de artiest in gebruik zijn directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie van het optreden evenals om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden.
16. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad- en losplaats. Tenzij anders overeengekomen dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste twee uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
17. De afmetingen van het podium dienen in overleg met de artiest of vertegenwoordiger te worden vastgesteld.
18. Indien de laad- en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad- en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór het optreden van de artiest, doch uiterlijk voor het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan Livesteelband.nl.
19. Opdrachtgever zal zorgdragen dat artiest binnen een straal van 50 meter vanaf de speelplaats kan laden en lossen. Indien hiervoor een parkeerontheffing nodig is, zal opdrachtgever dit verzorgen.
Artiest kan na het laden/lossen de auto’s parkeren binnen een straal van 500 meter van de laad/losplaats. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden contant in kleine coupures tijdens/na het optreden afgerekend.
20. Indien artiest met zijn apparatuur gebruik moet maken van trappen (meer dan 5 treden) om op de juiste plaats in de locatie te komen voor zijn/haar optreden en er geen lift aanwezig is, dient opdrachtgever dit ruim van tevoren aan te geven en zullen er kosten voor extra sjouwhulp in rekening worden gebracht, tenzij er ter plaatse hulp wordt aangeboden. Bij het niet tijdig verwittigen en indien er geen sjouwhulp aanwezig is, kan en mag de artiest een bedrag tussen €100-€700 exclusief btw en sociale lasten naberekenen. 20.1. Artiesten dienen onder geen enkele omstandigheid de opdrachtgever hiervan verder op de hoogte te brengen. Contractant is op de hoogte van de Algemene Voorwaarden. 20.2. Indien het optreden hierdoor verlaat of niet kan worden uitgevoerd zijn artiesten en Livesteelband.nl hier niet verantwoordelijk voor. Er zal dus in geen enkele vorm van aansprakelijkheid kunnen worden gemaakt op schadevergoeding door de opdrachtgever. 20.3. Opdrachtgever dient altijd zorg te dragen voor gratis parkeerplaats niet verder dan aangegeven in het contract en bij kosten zal opdrachtgever volledig verantwoordelijk zijn voor de gemaakte kosten en dient dit op de locatie te vergoeden aan de artiest(en). 20.4. Indien opdrachtgever de artiest(en) verkeerde aanwijzingen geeft met parkeren waardoor een boete/wegsleping van voertuig(en) of andere gevaarlijke en strafbare situatie ontstaan, zal opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk zijn en worden gesteld.
21. Opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke stroomvoorziening bestaande uit tenminste twee vrije stroomgroepen 220 volt van 16 ampère. De stroomvoorziening is bereikbaar binnen een straal van 5 meter van de speelplek (of anders overeengekomen).
22. Verlating van het optreden of het niet optreden veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 14, 15, 16, 18, 19 en 20, niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest, noch bij Livesteelband.nl. De artiest en Livesteelband.nl behouden zich in dit geval het recht voor om de kosten van een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.
23. Direct na afloop van het optreden dient de crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (de wachttijdprijzen zijn op aanvraag). N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen.
24. De maximale aanwezigheidsduur van de artiest op de locatie van het optreden bedraagt 7 uur, bij overschrijding hiervan zal een vastgestelde meerprijs per uur door de artiest worden berekend. Deze meerprijs dient contant, direct na het optreden, te worden voldaan tenzij anders is overeengekomen. N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen.
25. Voor openluchtoptredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water- en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur, instrumenten en/of andere bezittingen van de artiest door weersomstandigheden. In de tent of overkapping dient tevens een aangename en werkbare temperatuur te heersen en er dient een deugdelijk, waterpas gelegen podium aanwezig te zijn. N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen. 25.1. Indien een openluchtoptreden of een optreden aan boord van een schip geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. Tevens dient er overleg plaats te vinden met Livesteelband.nl op het moment zelf. Livesteelband.nl is telefonisch bereikbaar op het aangegeven nummer op het contract. 25.2. Indien geen onmiddellijk contact dient een voicemail of sms-bericht achtergelaten te worden. Livesteelband.nl zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de beller. Deze dient uiteraard altijd bereikbaar te zijn.
26.1. Livesteelband.nl is niet aansprakelijk wanneer externe omstandigheden het telefoonverkeer onmogelijk maken. Hiermee wordt ook gedoeld op het dekkingsgebied van bepaalde providers. 26.2. De opdrachtgever dient Livesteelband.nl schriftelijk op de hoogte te stellen bij optredens waarbij levende dieren zijn betrokken indien er andere dieren aanwezig zullen zijn of optreden die niet geleverd zijn door Livesteelband.nl. Indien de opdrachtgever dit heeft nagelaten heeft de artiest het recht om het optreden niet of gedeeltelijk doorgang te laten vinden. (Dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. Tevens dient er overleg plaats te vinden met Livesteelband.nl op het moment zelf. 26.3. Indien Livesteelband.nl schriftelijk op de hoogte is gesteld van de aanwezigheid van andere dieren die niet geleverd zijn door Livesteelband.nl en er geen of te weinig ruimte wordt gelaten/gegeven om een veilig en zo volledig mogelijk optreden te garanderen heeft de artiest het recht om het optreden niet of gedeeltelijk doorgang te laten vinden. (Dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. Tevens dient er overleg plaats te vinden met Livesteelband.nl op het moment zelf. 26.4. Bij mogelijke dreigingen in eender welke vorm dan ook, gevaar voor mensen en de dieren, slechte of gevaarlijke werk- en omgevingsomstandigheden, geen watervoorziening, geen rustplaats voor de dieren, andere dieren die conflicten of besmettingsgevaar opleveren, verbod van vervoer van dieren van Overheidswege (Ministerie), geen juiste vergunningen, heeft Livesteelband.nl en de artiest het recht om het optreden niet of gedeeltelijk doorgang te laten vinden. (Dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. Tevens dient er overleg plaats te vinden met Livesteelband.nl op het moment zelf.
27. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.
28. Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank, ongepaste of bedreigende houding, handtastelijkheden in welke vorm dan ook, ongepaste opmerkingen en andere situaties waar beschadiging van instrumentarium of installatie dreigt of waarbij de artiest(en) zich bedreigd voelen of beledigd voelen is/zijn de artiest(en) gerechtigd het optreden te staken zonder de opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen op het moment zelf, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. Eventuele schade zal tevens verhaald worden bij de opdrachtgever. Er zal nimmer restitutie worden gegeven aangezien de opdrachtgever als hoofdverantwoordelijke zal worden beschouwd.
29. De artiest(en) zal (zullen) in geval van ziekte, ongeval en/of andere onvoorziene omstandigheden in overleg met de opdrachtgever trachten een vervangende formatie in te zetten. Livesteelband.nl heeft hierin, -over geen verantwoording af te leggen of aansprakelijkheid. 29.1. De artiest dient een schriftelijke verklaring van een arts te overleggen bij ziekte. 29.2. Indien de artiest(en) onrechtmatig handelt, zal vanaf de datum waarin Contractant in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd over het te betalen bedrag en is Contractant tevens de op in vordering van het verschuldigde bedrag vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke verschuldigd. Voor de buitengerechtelijke kosten is Livesteelband.nl gerechtigd Contractant 100% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Advocaatkosten zullen verhaald worden op de artiest(en). Eveneens zal er een verhoging zijn à 10% van de totale gage Administratiekosten per aanmaning in rekening worden gebracht. De aanmaningen kunnen elk elf werkdagen met herhaling worden verstuurd. 29.4. De artiest(en) dienen dan ook het volledige contract en de daaruit vloeiende/veroorzaakte schade te vergoeden/schadeloos te stellen.
29.5. Indien de artiest(en) andere afspraken maakt of contact maakt met de opdrachtgever zonder toestemming van Livesteelband.nl door e-mail te ontvangen van de toekomstige of feitelijke opdrachtgever of te verzenden naar de toekomstige of feitelijke opdrachtgever of belt met niet afgeschermd telefoonnummer of op enige andere niet vernoemde wijze, waardoor schade of niet conform contract uitvoering heeft plaatsgevonden zal de artiest volledig aansprakelijk zijn voor de ontstane schade en de ontstane kosten.
29.6. Als de opdrachtgever op enigerlei wijze rechtstreeks contact opneemt met de artiest(en) zal er door Livesteelband.nl geen enkele aansprakelijkheid geclaimd kunnen worden. Livesteelband.nl is niet meer verantwoordelijk voor veroorzaakte problemen direct of indirect.
29.7 Reboekingen uitsluitend via Livesteelband.nl (enkel gebruikmaken van de visitekaartjes en/of -stickers van Livesteelband.nl, er mogen geen NAW-gegevens of website/e-mailadressen vermeld zijn op fotokaarten van de artiest(en). Bij het niet opvolgen van de Algemene Voorwaarden van Livesteelband.nl en de verdere vermelde voorwaarden zal Livesteelband.nl niet overgaan tot betalen en zullen verdere procedures worden overwogen. De minimale schadeclaim zal 50% bedragen van het overeengekomen contract. 29.8. Artiest dient zelf te zorgen voor degelijk en betrouwbaar vervoer naar de opdracht en bij pech onmiddellijk voor vervangend vervoer te zorgen. Opdrachten die hierdoor niet plaatsvinden of schade oplopen zullen volledig doorgerekend worden aan de artiest.
30.1. Annulering van het optreden door de opdrachtgever ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het overeengekomen honorarium zoals in de overeenkomst omschreven. 30.2. Indien de opdrachtgever verzuimt het contract te ondertekenen, hierbij doelend op ondertekend retour te sturen of per e-mail te retourneren of in te scannen en per e-mail te retourneren dan zal een e-mail, een mondelinge opdracht, een antwoordformulier/contactformulier van de website Livesteelband.nl met de bevestiging/boeking van de artiest(en), act(s), entertainment of andere gespecificeerde diensten/boekingen van de opdrachtgever, gericht aan Livesteelband.nl als bindend worden beschouwd. Opdrachtgever/Contractant/Uitnodigende partij/cliënt verklaard zich met het invullen van het Contactformulier bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden van Livesteelband.nl en heeft deze begrepen en volledig gelezen.
31. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst kan slechts schriftelijk aan Livesteelband.nl geschieden.
32.Bij annulering worden de kosten berekend volgens de volgende staffel:
De volgende percentages van de afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct opeisbaar.
Bij annulering binnen:
Één (1) maand of korter – 100%
Één (1) tot drie (3) maanden – 75%
Drie (3) tot vijf (5) maanden – 50%
meer dan vijf (5) maanden – 25%
32.1. De annuleringsregeling is al van toepassing bij een overeenkomst/ opdrachtbevestiging per e-mail, per aangetekende brief of mondeling.
32.2. Een offerteaanvraag is geen contract dit is een vrijblijvende offerte.
33. Betaling van het honorarium aan de artiest geschiedt contant voorafgaande aan het optreden bij optredens op privébasis. 33.1. Indien achteraf blijkt dat het optreden niet in op privébasis is zal de opdrachtgever beschouwd worden als werkgever en dient hierdoor zijn volledige en wettelijke verplichtingen na te komen. Het eerder afgesloten contract zal daarna door een verloningsbedrijf worden aangepast en alle kosten zullen hiervoor doorberekend worden aan de opdrachtgever. Contractant zal als werkgever worden beschouwd. Hierdoor zal het contract als nettoloon worden beschouwd en zal er een factuur worden gestuurd met nacalculatie.
34. Voor bedrijven en instellingen geldt dat de betaling van het honorarium van de artiest(en), acts, entertainment of andersoortige producten geschieden per bank. Deze betalingen dienen uiterlijk volgens de aangegeven betalingsdatum in het contract te zijn ontvangen op de bankrekening van Livesteelband.nl aangegeven op het contract/factuur; tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet voldoen aan deze betalingsregeling zal een onmiddellijke verhoging volgen van 10% op het totaalbedrag. 34.1. Artiesten die optreden voor Livesteelband.nl dienen een factuur te sturen na de uitvoeringsdatum met alle gewenste formulieren vermeld op het contract. Betaling zal geschieden per bank binnen 30 dagen na uitvoeringsdatum. 34.2. Indien er een geschil is met de opdrachtgever heeft Livesteelband.nl het recht om de betaling te storneren tot het geschil is opgelost. 34.3. Indien de artiest niet of onvolledig zijn/haar contract heeft vervuld zal deze volledig aansprakelijk worden gesteld voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 34.4. De artiest dient altijd schriftelijk te antwoorden bij een geschil. Indien de artiest dit verzaakt zal Livesteelband.nl ervan uitgaan dat de artiest de veroorzaker is van de ontstane schade. 34.5. Indien opdrachtgever niet op de schriftelijk afgesproken termijn heeft betaald zal dit beschouwd worden als een annulering. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van kwijtschelding van betaling van het volledige contractbedrag. 34.6. Bij betalingen aan niet in Nederland gevestigde artiesten zullen de bankkosten en overschrijvingskosten voor rekening zijn van de artiesten.
34.7. Bij betalingen vanuit het buitenland aan Livesteelband.nl zullen de kosten volledig worden betaald/vergoed door de opdrachtgever. 34.8. Als de opdrachtgever niet aan zijn betalingsvoorwaarden voldoet is Livesteelband.nl niet verantwoordelijk voor het afgesproken honorarium aan de artiesten. Wel zal Livesteelband.nl zijn/haar uiterste best doen het overeengekomen contractbedrag te vorderen in redelijke wijze en naar billijke normen.
35. Restitutie wordt nimmer verleend in het geval het optreden niet of niet geheel aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldeed.
36. Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen, behoudt de artiest en Livesteelband.nl zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.
37. Alle gegevens zoals vermeld op de overeenkomst worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan Livesteelband.nl die zal zorg dragen voor een correcte verwerking hiervan.
38. Doorhalingen of wijzigingen in de overeenkomst maken deze ongeldig. In alle gevallen zal het originele contract zoals verstuurd door Livesteelband.nl als geldig contract worden gehandhaafd en uitgevoerd. Verzoek tot wijzigingen dienen schriftelijk ingediend te worden.
38.1. Buitenlandse contractanten mogen enkel de btw in mindering brengen indien de juiste en wettelijke documenten kunnen voorgelegd worden en meegestuurd worden. Onrechtmatigheden in documenten zullen altijd gemeld worden bij de gepaste instanties.
39. Informatie op de website van Livesteelband.nl mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Tevens kan aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 41. Livesteelband.nl treedt enkel op als bemiddelaar tussen opdrachtgever en artiest en kan daarom op geen enkele manier en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor immateriële en materiële schade, die direct, dan wel indirect voortvloeit uit het optreden of het niet optreden van een artiest.
40. Het is voor Contractant verboden ander publiciteitsmateriaal dan deze met de adressering van Livesteelband.nl te verspreiden. Bij overtreding zal de boete 3 maal de volledige bruto gage bedragen. Daarnaast zullen alle andere mogelijke kosten doorberekend worden.
41. Vergoedingen en betalingen. 41.1. Contractant is aan Livesteelband.nl de bedragen verschuldigd volgens de overeengekomen vergoedingen als vermeld in de overeenkomst.
41.2. Vergoedingen zijn voor zover niet anders vermeld dan in Euro’s (€) exclusief btw waar van toepassing.
41.3. Livesteelband.nl is gerechtigd de prijzen jaarlijks en tussentijds te verhogen. 41.4. Betalingen dienen te geschieden zoals in punt 34 en 35 Bestel en betaalconditie vermeld zijn. 43.5. Indien Contractant niet heeft betaald, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
41.6. Vanaf de datum waarin Contractant in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd over het te betalen bedrag en is Contractant tevens de op in vordering van het verschuldigde bedrag vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke verschuldigd. Voor zowel de Gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten is Livesteelband.nl gerechtigd Contractant 100% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Eveneens zal er een verhoging zijn à 10% van de totale gage Administratiekosten per aanmaning in rekening worden gebracht. De aanmaningen kunnen elke 3 werkdagen met herhaling verstuurd worden. 41.7. Contractant is niet gerechtigd betaling van door Livesteelband.nl in rekening gebrachte bedragen op te schorten en/of te verminderen.
42. Livesteelband.nl is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant: valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; de klant surseance van betaling heeft aangevraagd; de klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.
43. Bij invullen van het contact-, info- antwoordformulier, tevens door beantwoording van e-mail door Livesteelband.nl verklaart de ontvanger akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden van Livesteelband.nl. Op de website staat dit vermeld en er is tevens een link aanwezig naar de Algemene Voorwaarden van Livesteelband.nl.
44. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde goederen of verrichte diensten, dienen onmiddellijk aan Livesteelband.nl te worden gemeld. Klachten betreffende onzichtbare gebreken of verrichte diensten, dienen uiterlijk binnen 24 uur na constatering aan Livesteelband.nl schriftelijk per e-mail te worden gemeld. 44.1. Reclames betreffende contract en factuur dienen uiterlijk binnen 2 dagen na verzenddatum, door middel van een aangetekend schrijven in het bezit te zijn van Livesteelband.nl. 44.2. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk, contract en factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door Livesteelband.nl in behandeling genomen.
45. Een verwijzing door opdrachtgever of artiest naar eigen inkoop- of andere voorwaarden, waar ook vermeld, worden niet aanvaard, behoudens in het geval Livesteelband.nl schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden heeft aanvaard.
46. SLOTBEPALINGEN
46.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen dan ook worden voorgelegd en beoordeeld door een Nederlandse rechter op Nederlands grondgebied. Dit aangezien Livesteelband.nl een in Nederland gevestigd bedrijf is. Contractant (= klant/ cliënt) is tevens verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. 46.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van onze overeenkomst(en) met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. 46.3 De opdrachtgever en de artiest verplichten zich tot onvoorwaardelijke geheimhouding van alles wat hem wordt toevertrouwd. Deze geheimhouding geldt eveneens voor alle informatie welke het tot stand komen van een overeenkomst door opdrachtgever wordt verkregen.
47. Bij het gebruik van artiesten, acts, dieren of welke andere vorm dan ook van ingehuurd entertainment via Livesteelband.nl voor film-, reclamedoeleinden, tv- en/of radio-uitzendingen dient men op voorhand het exacte aantal uitzendingen en/of plaatsingen en/of drukken weer te geven. Indien achteraf blijkt dat het vermelde aantal overschreden wordt, zal er voor elke uitzending of herhaling een bedrag in rekening worden gebracht van minimaal 300% van het eerste contract, tenzij anders overeengekomen.
48.1. Contractant/opdrachtgever dient op voorhand aan te geven wanneer, waar, hoe het gebruikte materiaal wordt uitgezonden, gebruikt en/of geplaatst.
48.2. Artikel 47 en 48.1. kan ook op voorhand afgekocht worden door een bepaald overeengekomen bedrag. Dit bedrag zal per opdracht berekend worden en opgenomen worden in het contract.
48.3. Artiesten, medewerkers hiervan en begeleiders hiervan dienen zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een erkend document zoals paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning. Indien opdrachtgever ter beveiliging of voor de verzekering de adresgegevens, geboortedatum en kopie paspoort, identiteitskaart of kenteken voertuig(en) nodig heeft, dienen deze voorgelegd/overhandigd te worden op de door opdrachtgever gevraagde termijn. Bij weigering of te laat overhandigen zal de opgelopen schade ten laste gelegd worden aan de artiesten, medewerkers hiervan en begeleiders hiervan. Opdrachtgever is gerechtigd het optreden te annuleren en de eventueel gemaakte of extra kosten door te berekenen aan de artiesten, medewerkers hiervan en begeleiders hiervan. Livesteelband.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld. De opgelopen schade aan Livesteelband.nl zal volledig verhaald worden op de artiesten, medewerkers hiervan en begeleiders hiervan, ook alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube